European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Bułhakow Michaił — Mistrz i Małgorzata - Kurtiak & Ley

Oprawa per­mu­ta­cyjna

Mistrz i Małgorzata Bułhakowa, jeden z naj­cie­kaw­szych tek­stów XX wieku zasłu­gi­wał również

na nie­tu­zin­kową oprawę. Wymyśliliśmy więc typ oprawy, którą nazwa­li­śmy permutacyjną.

Właściciel tego uni­ka­to­wego egzem­pla­rza może codzien­nie zmie­niać układ na okładce, otrzy­mu­jąc w ten spo­sób za każ­dym razem inny wygląd książki.

Książka zawiera świetne ilu­stra­cje Iwana Kulika.

Bułhakow-Michaił-Mistrz-i-Małgorzata