European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Kempis Tomasz — O naśla­do­wa­niu Chrystusa - Kurtiak & Ley

Kempis-Tomasz-O-naśladowaniu-Chrystusa

Kempis-O-naśladowaniu-Chrystusa

Kempis Tomasz — O naśla­do­wa­niu Chrystusa — biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej opra­wie. Doskonała na ory­gi­nalny pre­zent z oka­zji rocz­nicy świę­ceń kapłańskich.

Tomasz-Kempis-O-naśladowaniu-Chrystusa-1024x682