European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Friedrich Nietzsche „Dzieła” („Works") - Kurtiak & Ley

Nietzsche, Dzieła (Works)

Nietzsche „Dzieła”